PHP上传到OSS封装方法

Source
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wen_3370/article/details/86583949
<?php
/**
 * Oss 配置文件
 */
return [
  /**
   * oss access_id
   */
  'access_id' => env('OSS_ACCESS_ID'),

  /**
   * oss_access_key
   */
  'access_key' => env('OSS_ACCESS_KEY'),

  /**
   * oss bucket
   */
  'oss_bucket' => env('OSS_BUCKET'),

  /**
   * oss_endpoint_test
   */
  'oss_endpoint' => env('OSS_ENDPOINT'),

  /**
   * oss_cnd_endpoint
   */
  'oss_cdn_endpoint' => env('OSS_CDN_ENDPOINT'),
];id = trim(config('oss.access_id'));
    $this->access_key = trim(config('oss.access_key'));
    $this->endpoint = trim(config('oss.oss_endpoint'));
  }

  /**
   * 取得Oss图片数据源
   * @param string $ossFileName
   * @return string 文件全路径
   */
  public function getArticleShareIcon($ossFileName,$oss_dir){
    return $this->getUploadOssFileByConfig($ossFileName,$oss_dir);
  }

  /**
   * 上传文件到Oss
   * @param string $fileName
   * @param $oss_dir
   * @return null
   * @throws OssException
   */
  public function uploadFileToOss($fileName,$oss_dir){
    //验证oss_dir
    if (empty($oss_dir)){
      die('oss_dir 不允许为空');
    }
    $ossClient = new OssClient($this->access_id,$this->access_key, $this->endpoint);
    if (!$ossClient->doesObjectExist($this->bucket,$oss_dir)){
      $ossClient->createObjectDir($this->bucket,$oss_dir);
    }
    $ext = strrchr($fileName, '.');
    $hashFileName = sha1($fileName.time().rand(0,100)).$ext;
    $hashFileNameWithPath = $oss_dir.$hashFileName;
    //随机文件名防止重复
    $result = $ossClient->uploadFile($this->bucket,$hashFileNameWithPath,$fileName);
    if (isset($result['info'])){
      $result['info']['filename'] = $hashFileName;
      $result['info']['cdnUrl'] = $this->getOssUploadFileUrl($hashFileName,$oss_dir);
    }
    return isset($result['info']) ? $result['info'] : false;
  }
  /**
   * 获取路径
   * @param $oss_file
   * @param $oss_dir
   * @return string
   */
  public function getOssUploadFileUrl($oss_file,$oss_dir){
    if (empty($oss_dir) || empty($oss_file)){
      die('oss_dir oss_file 不允许为空');
    }
    return env("OSS_CDN_ENDPOINT").$oss_dir.$oss_file;
  }
}
public function uploadImages(Request $request)
  {

    $fileNames = $request->input('fileName');
    $file = $request->file('file');
    if ($request->hasFile('file') && $request->file('file')->isValid()) {
      $oss = new Oss();
      $extension = $file->extension();
      $allowedExtensions = ["png", "jpg", "gif", "jpeg"];
      if ($file->getClientOriginalExtension() && !in_array($file->getClientOriginalExtension(), $allowedExtensions)) {
        return json_encode(['error' => '您上传的图片格式不符,请重新上传']);
      }
      $fileName = md5(time()) . '.' . $extension;
      $file = $file->storeAs('photo', $fileName);
      $files = storage_path() . '/app/photo/' . $fileName;
      $result = $oss->uploadFileToOss($files, 'volunteer/');
      if (isset($result['filename']) && !empty($result['filename'])) {
        $imgUrl = $oss->getOssUploadFileUrl($result['filename'], 'volunteer/');
        unlink($files);
      }
      $data = [
        'error' => 0,
        'url'  => $imgUrl
      ];
      return $data;
    }
  }