LCR 128.库存管理 I

Source

题目来源:

        leetcode题目,网址:LCR 128. 库存管理 I - 力扣(LeetCode)

解题思路:

        数组可以分割成两段的升序连续子数组,找到两个子数组的开始元素并返回较小者即可。

解题代码:

class Solution {
  public int stockManagement(int[] stock) {
    int res=stock[0];
    for(int i=0;i<stock.length-1;i++){
      if(stock[i]>stock[i+1]){
        return Math.min(stock[i+1],stock[0]);
      }
    }
    return res;
  }
}
 
  

总结:

        官方题解使用的是二分查找。

        第一个升序子数组的开始元素为原数组首个元素。第二个升序子数组的开始元素可以用二分查找查找。